อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาว ต.วังพิกุล อ.วังทอง

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาว ต.วังพิกุล อ.วังทอง


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดสายหมู่ที่ 6 บ้านคลองเมือง เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 15 บ้านหลังศาล ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยในการนี้ ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และ นายสนธยา เลิศเสรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านหลังศาล ตามคำร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

เนื่องจากพบว่าปัจจุบันถนนลาดยางสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาจนผิวจราจรเกิดชำรุดเสียหายและทรุดตัวเป็นหลุมบ่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการขุดรื้อผิวจราจรลาดยางพร้อมบดอัดแน่นและทำผิวลาดยาง รวมระยะทางยาวกว่า 700 เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านคลองเมือง เชื่อมต่อกับบ้านหลังศาล และบ้านตระกูลสามนาง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นต่อไป.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts