#สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมินสำรวจความพร้อม เพื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมินสำรวจความพร้อม เพื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
คณะประเมิน/สำรวจความพร้อมของพื้นที่ นำโดยสถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมิน สำรวจความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ณ สถานที่จุดติดตั้ง เป็นการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ ๔ ดังนี้

๑. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ อำเภอบ้านด่านลานหอย
๒. โรงเรียนปากครองร่วม อำเภอบ้านด่านลานหอย
๓. โรงเรียนวังตระค้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย
๔.โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บำรุง) อำเภอบ้านด่านลานหอย
๕. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง

โดย นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย ได้นำคณะกรรมการประเมิน สำรวจความพร้อม การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน(บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ)ตามข้อกำหนดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อติดตั้งให้เป็นศูนย์บริการชุมชนสังคม/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้เปราะบาง/กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกช่วงวัย ใช้เป็นศูนย์อบรมสร้างองค์ความรู้และต่อต้านภัยทางไซเบอร์/ภัยออนไลน์ต่างๆ
การจัดตั้งศูนย์ฯDE นี้ นอกจากจะมีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ photo roomและชุดนำเสนอในรูปแบบต่างๆแล้ว ยังมีผู้จัดการศูนย์ ที่จะเป็นทั้งอาสาสมัครดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(อสด.)ประจำทุกศูนย์ทุกศูนย์ๆละ ๑ อัตรา มีกำหนดเป้าหมาย ดำเนินงาน ๕ ปี กระทรวง DE เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด…

Related posts