#ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรับมอบน้ำดื่มจากบริษัทAIS

#ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรับมอบน้ำดื่มจากบริษัทAIS

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รับมอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอื่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จากบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

โดยฝ่ายการตลาด บริษัทแอดวานิชโฟร์เซอร์วิส ได้ขอเข้าพบและชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการร่วม smart city ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กรุณาให้ นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดในโครงการดังกล่าว อันจะเป็นแนวทางเสริมภารกิจทั้งภาครัฐและเอกชนให้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม…

Related posts