สสว. ร่วม ศอ.บต. ยกระดับ SME ชายแดนใต้ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายฯ และสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ ในตลาดออนไลน์และสากล

สสว. ร่วม ศอ.บต. ยกระดับ SME ชายแดนใต้ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายฯ และสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ ในตลาดออนไลน์และสากล


วันนี้ (11 ส.ค. 2565) ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดขายแดนภาคใต้ จ.ยะลา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่และการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) “อสสว.@ยะลา” ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร SME one stop service center:oss ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี 5 ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาพันธ์ SME ไทยในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจริงในตลาดสากล เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง


กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่และการเสวนา อสสว. @ยะลา และกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจตลาดออนไลน์และการตลาดสากล ดำเนินการขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรในภูมิภาค ใน การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากับโอกาสทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ sme ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคง


โดยนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ร่วมมือกับ สสว. ขับเคลื่อนและยกระดับ SME ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด เพื่อมุ่งเป็นกลไกในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆของผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้าชายแดน การผลิต การแปรรูป การค้าและการบริการ การหาตลาด ช่องทางจำหน่าย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร์ การสร้าง ความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและชุมชน ด้วยสิ่งเหล่านี้ หากได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งรายใหม่และรายเก่า สามารถมีช่องทาง สร้างโอกาสให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำในด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

Related posts