สตูล สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สตูล สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 


นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ในการนี้สหกรณ์จังหวัดสตูล ได้กล่าวพบปะสมาชิกถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สมาชิกกินดีอยู่ดีและมีความมั่นคง พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางสาวอารีย์ ยิ้มเยื้อน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวบุษยรังสี อินทสโร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวปาจรีย์ แก้ววิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

และนางสาวสุภา เกปัน นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระด้วยความเรียบร้อย มีการลงมติที่ประชุมครบถ้วน ไม่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 1,204,788.38 ทั้งนี้ที่ประชุมใหญ่มีมติให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts