ศอ.บต. จัดทำ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านภาษา คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กมีพื้นฐานด้านภาษาที่ดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ศอ.บต. จัดทำ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านภาษา คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กมีพื้นฐานด้านภาษาที่ดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ


เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง และพร้อมให้ผู้ใหญ่แต่งแต้มสีสันลงไปในผ้าผืนนั้น ผ่านการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัว การศึกษา หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะหล่อหลอมให้เด็กเติบโต ในปัจจุบัน “สื่อ” นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังเด็กในเรื่องของการรับสื่อ จึงจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น ภายใต้หลักคิดสื่อ 3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดี ผ่านธนาคารสื่อเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


สำหรับ กิจกรรม “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” เป็นกิจกรรมหลักที่ทำขึ้นมาภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ ที่ต้องการเน้นให้ชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้เด็กสามารถพูดภาษาไทยควบคู่ ภาษาพื้นถิ่นได้ เนื่องจากเด็กในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กเล็ก ถ้ามีพื้นฐานด้านภาษาที่ดี ในอนาคตเด็กก็จะมีความรู้ความสามารถ ที่จะเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งภายในกิจกรรม จะเน้นให้ ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วม ขั้นแรกจะเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการอบรมให้ความรู้คุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคุณครูที่ได้รับการอบรมไปแล้วก็จะไปขยายผลในชุมชนตัวเอง และมีการผลิตสื่อออกมา โดยใช้วัสดุในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว นำมาประยุกต์ ผลิตเป็นสื่อให้เด็กได้เรียนรู้ อาทิ สมุดภาพ 3 ภาษา ทั้งไทย อังกฤษ มลายู สอนการนับเลขโดยใช้ภาพประกอบ สอนคำศัพท์ภาษาต่างๆ การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น


นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เปิดเผยว่า ธนาคารสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการนำสื่ออุปกรณ์เด่นๆที่คุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลิต มารวบรวมไว้ โดยเปิดให้บริการ บริเวณชั้น 4 ของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ซึ่งสามารถให้ผู้ปกครอง สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัดอื่นๆ มาเรียนรู้ และคอยสังเกตว่าเด็กสนใจสิ่งไหน โดยเน้นไปยังผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กด้วย เพื่อคอยสังเกตความสนใจของเด็ก หากเด็กสนใจในสิ่งไหน ก็จะรู้แนวทางในการสนับสนุนความชอบของเด็กในอนาตได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตมีแผนที่จะเปิดให้เป็นที่เรียนรู้ให้กว้างขึ้น อาทิ ท้องฟ้าจำลอง ห้องหุ่นคุณธรรม และจะเก็บสื่อเด่นบางตัวทำเป็น E-Book อีกด้วย


โดยในห้วงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” ได้เปิดพื้นที่ให้เด็กได้เข้ามา ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเดือน โดยมีวิทยากร และเจ้าหน้าที่ จาก ศอ.บต. เป็นผู้ให้ความรู้และร่วมกันจัดกิจกรรม โดยนำร่องเชิญโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จ.ยะลา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา สลับหมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมหลักๆจะเน้นให้เด็กได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วและคอยสังเกตว่าเด็กสนใจสื่อประเภทไหน พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม มารยาท ระเบียบวินัย โดยปรับไปตามช่วงอายุของเด็ก ซึ่งเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจกับสื่อประเภทต่างๆ ได้เห็น ได้จับ สามารถโต้ตอบและทำความเข้าใจกับสื่อแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี และในอนาคตจะมีการเปิดพื้นที่ให้เด็กในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส มาร่วมกิจกรรมในลำดับต่อไป


นอกจาก “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” แล้ว ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” เพื่อเป็นพื้นที่กลาง ในการ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยได้นำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรมทักษะการใช้ภาษา การสื่อสารเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงให้เด็กปฐมวัยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงบูทและนิทรรศการกว่า 45 บูธ อาทิ นิทรรศการอ่านเพื่อชีวิต มหัศจรรย์นิทานนานาชาติ กิจกรรมการละเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ส่งเสริม ทักษะภาษา เกมส์มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ พร้อมมีหนังสือที่เหมาะสมแจกให้กับเด็ก ที่มาร่วมงานฟรี กว่า 4,000 เล่ม


อย่างไรก็ตาม “สื่อ” ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใด ถ้าเป็นสื่อที่ถูกต้อง ก็จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเด็ก ถ้าได้รับการปลูกฝังที่ดี มีสื่อที่ดี ให้เลือกดูก็จะติดตัวเด็กไปจนโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ยังสามารถให้เด็กเรียนรู้ที่จะพูดภาษาไทยได้ เพื่อต่อยอดในการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

Related posts