เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานอัญเชิญ และรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ ศอ.บต. ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองทัพอาสารักษาดินแดน

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานอัญเชิญ และรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ ศอ.บต. ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองทัพอาสารักษาดินแดน

 


วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานอัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อมอบแก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองทัพอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศอ.บต. เข้ารับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 6 ราย ได้แก่

พันโท เชิด อักษรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมพร เนติรัฐกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และ นางสุนิสา รามแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.


เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ เป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล ซึ่งผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ถือเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ


สำหรับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน โดยอักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อันเป็นมหามงคลยิ่ง ส่วนสัญลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ บนเครื่องหมายนั้น หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทย สำหรับช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ และคำว่ารักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จะต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง

Related posts