ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณมอบบ้าน 5 หลังให้ชาวบ้านที่ยากจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2565

ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณมอบบ้าน 5 หลังให้ชาวบ้านที่ยากจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ว่าการ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและ ประชาชนจิตอาสา ร่วมมอบบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจนตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ( ศจพ.อ.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็น ครัวเรือน ยากจน ตามฐานข้อมูล TPMAP และครัวเรือนยากจนที่สำรวจเพิ่มเติม ในระบบ Thai QM ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง จำนวน 5 หลัง ดังนี้

หลังที่ 1 น.ส.ทองดี ขึ้นเสียง อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 12 ตำบลอีเซ การสร้างบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,140 บาท โดยเป็นงบประมาณบ้านพอเพียง ของสภาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จำนวน 20,000 บาท งบประมาณจาก เงินกองทุนของ ศจพ.อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 3,000 บาท งบประมาณ จากเงินทอดผ้าป่าของ ศจพ. ตำบลอีเซ จำนวน 11,140 บาท และจากผู้มีจิตศรัทธาฯ จากพี่น้องชาวบ้านโนน และตำบลอีเซ สนับสนุน จำนวน 4,000 บาท ซึ่งในการก่อสร้างบ้าน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลอีเซ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านโนน ได้บูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้าน ใช้เวลา 9 วัน จนแล้วเสร็จ หลังที่ 2 นายเบี่ยง ผาเงิน อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว การสร้างบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 37,000 บาท โดยเป็นงบประมาณบ้านพอเพียง ของสภาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จำนวน 20,000 บาท งบประมาณจาก เงินกองทุนของ ศจพ. อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 3,000 บาท งบประมาณ จากเงินทอดผ้าป่าของ ศจพ. ตำบลเสียว จำนวน 5,000 บาท และจากผู้มีจิตศรัทธาฯ พี่น้องชาวบ้านเสียว และตำบลเสียว สนับสนุน จำนวน 9,000 บาท นายจันทร์โต๊ะสิงห์ จำนวน 1,000 บาท ซึ่งในการก่อสร้างบ้านให้กับนายเบี่ยง ผาเงิน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลเสียว องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านเสียว และคณะสงฆ์วัดบ้านเสียว ได้บูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้าน ใช้เวลา 10 วัน จนแล้วเสร็จ

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยต่อไปว่า หลังที่ 3 นางลำไพล โนนคำพันธุ์ อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม้า การซ่อมแซมบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 33,000 บาท งบประมาณจาก เงินกองทุนของ ศจพ.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 3,000 บาท งบประมาณ จากเงินทอดผ้าป่าของ ศจพ. ตำบล หนองม้า จำนวน 22,000 บาท และจากผู้มีจิตศรัทธาฯ ชาวบ้านผักแว่น และตำบลหนองม้า สนับสนุน จำนวน 8,000 บาท ซึ่งในการก่อสร้างบ้านให้กับนางลำไพล โนนคำพันธุ์ ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองม้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านผักแว่น ได้บูรณาการร่วมแรงร่วมใจ กันก่อสร้างบ้าน ใช้เวลา 10 วัน จนแล้วเสร็จ หลังที่ 4 นางสังวาล สุขเหลือง อยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 3 ตำบลโดด การสร้างซ่อมแซมบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท งบประมาณจากเงินกองทุนของ ศจพ. อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 3,000 บาท งบประมาณ จากเงินทอดผ้าป่าของ ศจพ.ตำบลโดด จำนวน 24,000บาท และจากผู้มีจิตศรัทธาฯ จากพี่น้องชาวบ้านหนองกอง และตำบลโดด สนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ซึ่งในการ ซ่อมแซมบ้านให้กับนางสังวาล สุขเหลือง ได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลโดด เทศบาลตำบลโดด ประชาชน จิตอาสาและ พี่น้องประชาชน ชาวบ้านหนองกอง ได้บูรณาการร่วมแรงร่วมใจกัน ก่อสร้างบ้าน ใช้เวลา 7 วัน จนแล้วเสร็จ

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยด้วยว่า หลังที่ 5 นายสายบัว ผมพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 12 ตำบลผือใหญ่ การซ่อมแซมบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,000 บาท โดยเป็นงบประมาณบ้านพอเพียง ของสภาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จำนวน 20,000 บาท งบประมาณจาก เงินกองทุนของ ศจพ. อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 3,000 บาท และจากผู้มีจิตศรัทธาฯ ชาวบ้านผือใหญ่ และตำบลผือใหญ่ สนับสนุน จำนวน 15,000 บาท ซึ่งในการก่อสร้างบ้านให้กับนายสายบัว ผมพันธ์ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบล ผือใหญ่ เทศบาลตำบลผือใหญ่ ประชาชน จิตอาสา และชาวบ้านผือใหญ่ ได้บูรณาการร่วมกัน ใช้เวลา 10 วัน จนแล้วเสร็จ โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบบ้านทั้ง 5 หลัง พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ จันทะนา ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ คุณแม่นิยม ระฆังทอง นายกสโมสรไลอ้อนส์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้าน ในการนี้ พระครูสุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระครูโพธิสัจจารักษ์ เจ้าคณะตำบลเสียว พระอธิการคุณากร ฐิตะปัญโญ เจ้าคณะตำบลผือใหญ่-หนองม้า พระครูโสตถิธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของเพื่อการดำรงชีพ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ชาวบ้านที่ยากจนในครั้งนี้ด้วย////////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts