ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณห่วงใยประชาชนนำหัวหน้าส่วนราชการปั่นจักรยานออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณห่วงใยประชาชนนำหัวหน้าส่วนราชการปั่นจักรยานออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

 


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสุวรรณเนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.เสรี คงยืนยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอุทิศ พิทักษา สาธารณสุขอำเภอ นายเสถียร น้อยดำ รองนายกเทศมนตรีตำบลโดด นายสมคิด​ พรหมทา​ ผอ.รพ.สต. ปลาเดิด ได้นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก กองร้อย อส. อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ​ ที่ 23 นายสมานชัย ใยดวง กำนันตำบลโดด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลโดด ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตาม โครงการ ปั่น ปัน รัก 2 เพื่อขับเคลื่อน งานตามนโยบายของ รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 1.การขับเคลื่อนงาน ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)


2. การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น คนศรีสะเกษ…ฮักแพงแบ่งปัน และคนศรีสะเกษสุขภาพดี 3.การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ตามแนวทาง 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 Flagships to DOPA ALL Smart 2022) และแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า 4.การขับเคลื่อนการ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ของศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยการสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ให้ ทีมนักปั่นจักรยานได้ตระหนักถึง การเคารพกฎจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยปั่นจักรยานจาก วัดบ้านโดด​ ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ และครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ณ บ้านหนองกกยูง หมู่ที่ 10 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ราย ดังนี้ จุดที่ 1
ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 10 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ นายอ้วน จำปา อายุ 90 ปี อาการ ผู้สูงอายุ พิการ อาศัยอยู่กับ บุตรเขยและหลานชาย (ฉีดวัคซีนแล้ว 3 เข็ม) จุดที่ 2
ที่อยู่ 25 หมู่ที่ 10 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ นางเข็ม หงษ์ทอง อายุ 78 ปี
อาการ พิการทางการมองเห็น(ฉีดวัคซีนแล้ว 3 เข็ม)

นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ยังกล่าวด้วยว่า จุดที่ 3
ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 10 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ นายรส อุมาลี อายุ 77 ปี อาการ ผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากรถล้ม
อาศัยอยู่กับ นางจันดี อุมาลี(ฉีดวัคซีนแล้ว 3 เข็ม) จุดที่ 4 ครัวเรือน TPMAP มอบบ้านให้กับครัวเรือนยากจนตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (ศจพ.อ.)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ราย นางสงกา เมืองจันทร์ ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 10 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ และได้ปั่นจักรยานเยี่ยมครัวเรือนตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นางอรุณศรี ใจดี หมู่ที่ 10 ตำบลโดด​ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา จำนวน 3 บ่อ คลองไส้ไก่ 1 คลอง เลี้ยงปลาหลากหลายชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก​ปลาจะละเม็ด เป็นต้น มีพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2 ไร่ ได้แก่ ต้นมะม่วง ขนุน มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง กล้วยน้ำหว้า และพืชผักสวนครัวได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด สระแหน่ หอม พริก มันเทศ เป็นต้น โดยเจ้าของพื้นที่ ได้ปลูกพืชสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้​ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงานของชุมชนได้เป็นอย่างดี///

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts