พิษณุโลก ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

พิษณุโลก ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในโอกาสที่เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “การขับเคลื่อนอาชีพสำหรับคนพิการในยุคโควิดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและเครือข่าย 18 แห่ง

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ สู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทยต่อไป


ภายในงานจัดให้มี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Future opportunities of work in post covid-19” และ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีพสำหรับคนพิการในอนาคต” การเสวนาเรื่อง “การสร้างอาชีพแบบ new normal ในอนาคตสำหรับคนพิการ” ตลอดจนการนำเสนอผลงานนวัตกรรม บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts