ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2566 – 2570 (บทที่ 4 – บทที่ 5)
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Related posts