พิธีเปิดงานสัมมนาและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565

พิธีเปิดงานสัมมนาและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “Together is Power 2022 : Enhance The Dots” เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“นโยบายขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Enhance The Dots) ในการส่งเสริมการส่งออก การค้าชายแดน การบริโภคภายในประเทศ เพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย” และรวมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยในโค้งสุดท้ายปี 2022 และปี 2023” โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ผ่านระบบ Zoom จากห้องไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ได้เข้ารับฟังการสัมมนาดังกล่าวผ่านระบบ Zoom ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Related posts