การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสุโขทัย

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๔ โดยมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
๑. เรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย
๑.๑ การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ในระดับพื้นที่จังหวัดสุฌขทัย
๑.๒ แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐


๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย
๒.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๒.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัด ในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ (Pain point) จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๓. ชุดข้อมูลตามประเด็นชุดข้อมูลสำคัญในพื้นที่ (pain piont)เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

Related posts