พิษณุโลก :เปิดประชุมใหญ่ สกน.พันชาลี จก. ชูแผนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกกว่า 8,000 ตัน

พิษณุโลก :เปิดประชุมใหญ่ สกน.พันชาลี จก. ชูแผนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกกว่า 8,000 ตัน

 


วันนี้ (26 ส.ค.65) นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอภินัน จูเกษม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ของสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด โดยมีนายโชคดี สายนำพามีลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2523 ดำเนินงานมาเป็นเวลา 42 ปี ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน คือ สินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร ผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 สหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 1,693 ราย มีทุนดำเนินงาน 133,232,999.84 บาท มีกำไรสุทธิประจำปี 1,842,594.14 บาท โดยที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 2 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจสินเชื่อ ร้อยละ 2 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ร้อยละ 1.5 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ร้อยละ ตันละ 10 บาท การจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเป็นทุนสะสมอื่นๆ ตามข้อบังคับ


สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2566 สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด มีแผนการรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิก รวม 8,500 ตัน วงเงิน 68,350,000 บาท จำแนกเป็น 1.การรวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 6,000 ตัน วงเงิน 60,600,000 บาท 2.การรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลัง 2,000 ตัน วงเงิน 5,200,000 บาท และการรวบรวมปาล์มน้ำมัน 500 ตัน วงเงิน 2,550,000 บาท พร้อมทั้ง สหกรณ์มีแผนการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสมาชิกแบบครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts