กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ศาสตร์พระราชา จัดการฝึกอบรมการเรียนรู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาในพื้นที่

กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ศาสตร์พระราชา จัดการฝึกอบรมการเรียนรู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาในพื้นที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 พร้อมด้วย คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพันทหารราบที่ 15 ทั้งนี้คณะได้รับฟังประวัติการก่อตั้งกองพลทหารราบที่ 15, พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 เสด็จทรงงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้, สดุดีวีรชนผู้กล้า กองพลทหารราบที่ 15 โดยมีวิทยากรของหน่วยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารรอบที่ 15 ซึ่งคณะรับชมการสาธิตการปฏิบัติของฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ตลอดจนร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 พระราชทาน ซึ่งเป็นแปลงนาที่น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาลงมือปฏิบัติ โดยแปลงนาดังกล่าวใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับกำลังพล ครอบครัวกำลังพล และชุมชนรอบค่าย ในการถ่ายทอดและเข้ามาศึกษาเรียนรู้ รวมถึงเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมของการทำอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไปจากพื้นที่ ในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม

 

Related posts