ศรีสะเกษ เยาวชน 8 จังหวัดภาคอีสานเข้าค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth Camp#12 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า คนดี คือ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คนเก่ง คือ มีความรู้ความสามารถ คนกล้าคือ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม

ศรีสะเกษ เยาวชน 8 จังหวัดภาคอีสานเข้าค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth Camp#12 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า คนดี คือ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คนเก่ง คือ มีความรู้ความสามารถ คนกล้าคือ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 12 ซึ่งนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ รุ่นที่ 13 (นสช.13) ได้จัดทำโครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp) ขึ้น การจัดค่ายครั้งนี้ เนื่องจาก นสช. 13 ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนความคิด ความรู้เป็นจุดแรก โดยเห็นว่าเยาวชนเป็นบุคลากรสำคัญที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของชาติ หากได้รับการพัฒนาแนวคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่เยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม

จากการเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดค่าย NBI-Youth Camp#12 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีเยาวชนจาก 350 สถานศึกษา จำนวน 1,050 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ มาเข้าร่วมค่ายฯ โดยมี พลเอกวรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน ประธานการจัดค่าย กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดค่ายครั้งนี้ และมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ปาฐกถาเรื่อง “ความจำเป็นในการสร้างชาติ” รอง ผวจ.อำนาจเจริญ รอง ผวจ.สุรินทร์ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรอุมา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ผอ.ร.ร.ครู วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย พ่อแม่ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ จาก 8 จังหวัดภาคอีสานล่าง และจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีในครั้งนี้

พล.อ.วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน ประธานการจัดค่าย กล่าวว่า กิจกรรมในค่ายเยาวชนสร้างชาติ จัดขึ้นโดย นักศึกษาระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 13 โดยเน้นให้เยาวชน คิดวิเคราะห์ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ฝึกการบริหาร การเป็นผู้นำ การฝึกจิตใจให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้มีความสนใจการเรียนทางวิชาการมากขึ้น และเห็นคุณค่าการเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง สนับสนุนให้เยาวชนมีการจัดตั้ง “ชมรมเยาวชนสร้างชาติ” ในสถานศึกษาและชวนเพื่อน ๆ มาร่วมเป็นเยาวชนจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนในท้องถิ่น เยาวชนจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มทุกด้าน เพื่อมีส่วนทำประโยชน์ให้สังคม ผลในระยะยาวจะทำให้เขามีเข็มทิศในชีวิตที่มุ่งพาชีวิตเขาไปในการทำสิ่งที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เขาจะมีอิทธิพลชีวิตที่ดีส่งต่อไปยังเยาวชนในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคกลางและสังคมต่อไป

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมานักศึกษาสถาบันการสร้างชาติได้จัด NBI Youth Camp มา 11 ครั้งแล้วทั่วประเทศไทย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 กิจกรรมที่หลากหลายในค่ายฝึกให้เยาวชนมีภาวะในการนำ ภาวะบริหารและภาวะคุณธรรม นอกจากนี้เยาวชนยังได้รับการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย ซึ่งตนมั่นใจว่า เยาวชนที่ผ่านค่ายนี้ออกไปจะได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า คนดี คือ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตน, คนเก่ง คือ มีความรู้ความสามารถ, คนกล้าคือ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการนี้อยู่ที่การสร้างเยาวชนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการอบรมผ่านค่ายแล้ว ผ่านการสนับสนุนให้เยาวชนรวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมเยาวชนสร้างชาติ” ในสถานศึกษารวมทั้งการเผยแพร่แนวคิดเชิญเพื่อนๆ มาร่วมเป็นเยาวชนจิตสาธารณะ และทำกิจกรรม
โครงการพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทยของเราต่อไป โครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการฝึกหัดเยาวชนให้มีมากยิ่งกว่าความรู้ วิชาการ ขยายไปสู่การฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ปัญหา การคิดสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวคิดใหม่ การบริหารเพื่อทำให้โครงการนั้นสำเร็จ การเป็นผู้นำจูงใจเชิญชวนให้คนมาสนับสนุนร่วมมือทำโครงการที่มีประโยชน์สร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุดคือ การฝึกจิตใจให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อันจะส่งผลสะท้อนกลับ ให้เยาวชนเหล่านี้มีความสนใจการเรียนทางวิชาการมากขึ้น และเห็นคุณค่าการเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts