นิพนธ์ ยัน ปชป.พร้อมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนาพรรค พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ในเวทียุวประชาธิปัตย์ สงขลา รุ่นที่ 2

นิพนธ์ ยัน ปชป.พร้อมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนาพรรค พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ในเวทียุวประชาธิปัตย์ สงขลา รุ่นที่ 2

 


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคปชป. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนยุวประชาธิปไตย ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 โดยมีนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายเกรียงไกร คมขำ ผอ.หลักสูตรค่ายผู้นำเยาวชนยุวประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 นายจักรธร สุริยแสง นายกเทศบาบเมืองเขารูปช้าง และวิทยากรจาก Trainning&Coaching Company และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีปิด ณ อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประชากรโลกต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้นำประเทศต้องปรับบทบาททางการบริหารเพื่อรักษาสภาวะทางสังคมให้มีความสมดุลมากขึ้น การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างวิถีทางประชาธิปไตยนั้น จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็กและเยาวชน นับเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มแรกที่ควรเร่งผลักดัน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรับรู้ถึงความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น

การเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จะเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานแบบมีบูรณาการและยอมรับความเห็นต่างอย่างเข้าใจ อันเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ จึงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพราะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะวัยนี้ถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ จากสถานการณ์ปัจจุบันกับอดีต จึงอาจมีความแตกต่างกันบ้าง คนหนุ่มคนสาวจึงถือเป็นอนาคตของประเทศ ความคิดเห็นทางการเมืองจึงมีข้อแตกต่างกันได้ สังคมส่วนใหญ่จึงต้องมองที่เหตุและผล

พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของเหมือนกัน เป็นสถาบันทางการเมือง โดยมีการตั้งพรรคมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2489 มาพร้อมกับอุดมการณ์ 10 ข้อ อาทิอุดมการณ์ข้อที่ 1 คือพรรคปชป.ต้องทำการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ อุดมการณ์ที่ 2 คือความซื่อสัตย์สุจริตในทางการเมือง ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติของพรรคปชป. ส่วนอุดมการณ์ข้อที่ 5 พรรคต้องมีการกระจายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุด ในข้อที่ 6 พรรคมีจุดประสงค์ที่จะให้คนไทยมีที่ทำกิน มีที่อยู่ และอาชีพ เป็นต้น

จนผ่านมาถึงวันนี้ย่างเข้าปีที่ 77 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พรรคปชป.จะขับเคลื่อนต่อไป และการจัดกิจกรรมวันนี้จึงเป็นสิ่งที่พรรคปชป.จะทำอย่างต่อเนื่อง เพราะคนรุ่นใหม่คืออนาคตของประเทศ และปชป.ก็พร้อมให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าเราทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ปชป.ก็พร้อมรองรับคนรุ่นใหม่ มาร่วมกันคิดร่วมกันทำมาร่วมกันพัฒนาพรรค พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง เพราะนี่คือคนหนุ่มคนสาวที่มีไฟแรง เปรียบเสมือนคลื่นลูกใหม่ เป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลัง

ดังนั้นหวังว่าทุกคนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และช่วยกันคิดเสนอแนะทางออกและ แนวทางนโยบายที่พวกเราอยากเห็น เพื่อในวันข้างหน้า พรรคปชป.จะได้นำไปกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าต่อไป ซึ่งในเร็วๆวันนี้พรรคปชป.จะทำการเปิดทีมการศึกษาของพรรค โดยเอาคนรุ่นใหม่มาดูแล และพรรคจะประกาศ “การศึกษา ทันสมัย” อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ซึ่งก็ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลง และผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็นคนหนุ่มคนสาวที่มากด้วยประสบการณ์ในการช่วยขับเคลื่อนบ้านเมือง

และเป็นผู้นำในวันข้างหน้า ซึ่งต้องมีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ คนจะประสบความสำเร็จต้องมี สองอย่างคือทั้งความรู้ นั่นคือศาสตร์ และประสบการณ์ นั่นคือศิลป์ ดังนั้นสิ่งที่คนหนุ่มสาวต้องเร่งรัดในการเก็บเกี่ยวคือประสบการณ์ จะนำไปปัจจัยความสำเร็จไปสู่ชีวิต ซึ่งการใช้ชีวิตในค่ายเยาวชนนี่ละคือประสบการณ์ ที่จะมีพวกใหม่ มีเพื่อนใหม่ ซึ่งจะมีทั้งศาสตร์และศิลป์ แบะหวังว่าพวกเราจะได้มีการทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง และขยายกรอบแนวคิด เพื่อเชิญชวนคนหนุ่มคนสาวมาเข้ารับการอบรมในรุ่นต่อๆไปในวันข้างหน้า

///

Related posts