ศป.ดส ศอ.บต.สร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต.

ศป.ดส ศอ.บต.สร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานด้านเด็กและส…

Read More

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ต่อยอดฝึกอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ให้ประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ตำบลสาคร หลังประชาชนสะท้อนความต้องการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน (มีคลิป)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ต่อยอดฝึกอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ให้ประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ต…

Read More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลดให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (มีคลิป)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลดให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดส…

Read More