ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE (มีคลิป)

ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒ…

Read More

การประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

การประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย …

Read More