พิษณุโลก กรมโยธาและผังเมืองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง (สาย ฉ.1)และปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

พิษณุโลก กรมโยธาและผังเมืองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง (ส…

Read More

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  ถ่ายทอดองค์ความรู้(Knowledge Management) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)”

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  ถ่ายทอดองค์ความรู้(Knowledge Management) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจดทะ…

Read More

พิษณุโลก โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ( โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ )

พิษณุโลก โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ( โครงการ 1 ภ…

Read More