ศรีสะเกษ ผู้ใจบุญมอบวัสดุอุปกรณ์สิ่งของแก่ รพ. 22 อำเภอเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ผู้ใจบุญมอบวัสดุอุปกรณ์สิ่งของแก่ รพ. 22 อำเภอเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและป้องกันการ…

Read More

ศรีสะเกษ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.ศรีสะเกษ เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนชาวตำบลหนองแก้วและตำบลหนองแวง (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานวัคซีน…

Read More

ศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัดเปิดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุมประพฤติ มีความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ

ศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัดเปิดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมม…

Read More

ศอ.บต. MOU ม.อ. ส่งเยาวชนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าศึกษาเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. MOU ม.อ. ส่งเยาวชนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าศึกษาเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชน ตา…

Read More