การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ  …

Read More