✏️ ศอ.บต. ประชุมหารือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่

✏️ ศอ.บต. ประชุมหารือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งเสริมการฉ…

Read More

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒเมตตาชาวบ้านผู้ยากไร้ร่วมกับผู้ว่ามอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน อ.ภูสิงห์ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒเมตตาชาวบ้านผู้ยากไร้ร่วมกับผู้ว่ามอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสตามแนวชายแดนไทย…

Read More

“งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน” เป็นสมบัติร่วมกันของประชาชนชาวไทยทุกคน รัฐต้องป้องกันไม่นำข้อมูลเท็จเข้าระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

“งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน” เป็นสมบัติร่วมกันของประชาชนชาวไทยทุกคน รัฐต้องป้อง…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณผู้นำศาสนา พร้อมย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ตามมาตรการของศบค.ส่วนหน้า

เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณผู้นำศาสนา พร้อมย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด …

Read More