เลขาธิการ ศอ.บต. ประดับเครื่องหมายแสดงสังกัด ศอ.บต. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำ…ให้ข้าราชการทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมเป็นที่พึ่งพา ของประชาชน

เลขาธิการ ศอ.บต. ประดับเครื่องหมายแสดงสังกัด ศอ.บต. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำ…ให้ข้า…

Read More

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. …

Read More

MOU4ฝ่ายฟื้น”คลองภูมี” ขจัดดูดทรายเถื่อน-ปั้นแหล่งเที่ยวใหม่

อบจ.สงขลา จัดต่อเนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก เยาวชนตื่นตัวร่วมปกป้องคลองภูมี พร้อมลงนามและประกา…

Read More