ศรีสะเกษ 166 พยาบาลยื่นหนังสือถึง รมว.สาธารณาสุขผ่าน ส.ส.สิริพงศ์วอนขอให้ถ่ายโอนไป อบจ.ได้ ขณะที่ ส.ส.หนุ่มพรรคภูมิใจไทยประกาศพร้อมให้การสนับสนุนโดยจะเร่งหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด่วน

ศรีสะเกษ 166 พยาบาลยื่นหนังสือถึง รมว.สาธารณาสุขผ่าน ส.ส.สิริพงศ์วอนขอให้ถ่ายโอนไป อบจ.ได้ ขณะที่ ส.ส.หนุ่มพรรคภูมิใจไทยประกาศพร้อมให้การสนับสนุนโดยจะเร่งหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีกลุ่มพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 166 คน ได้ยื่นหนังสือถึง นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ เพื่อขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือให้ถ่ายโอนมายัง อบจ.ศรีสะเกษ ได้ ซึ่งนายก อบจ.ศรีสะเกษ ยินดีรับโอนย้ายทุกคนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของต้นสังกัดพยาบาลทุกแห่งที่ขอโอนย้าย ล่าสุด นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งว่า พยาบาลทั้งหมด ไม่สามารถที่จะให้โอนย้ายได้ เนื่องจากว่า เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา รพ.สต.พร้อมบุคลากร จำนวน 117 แห่ง ใน จ.ศรีสะเกษ ได้ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว ในการถ่ายโอนดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขถ่ายโอนไป จำนวนทั้งสิ้น 789 คน เป็นข้าราชการ 411 คน หากจะมีการโอนย้ายไปเพิ่มเติม จะต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานปฐมภูมิเท่านั้น ที่จะเข้ากระบวนการถ่ายโอน ไม่รวมทุติยภูมิ และตติยภูมิ หากไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว การถ่ายโอนทำไม่ได้ และถ้าหากบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ถ่ายโอนผิดหลักการ จะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก จนอาจถึงขั้นปิดแผนกซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้ง จ.ศรีสะเกษที่จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 16 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านชาบูนางใน ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้มีตัวแทนกลุ่มพยาบาล จำนวน 166 คน จากโรงพยาบาลหลายแห่งในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ นำโดย นายแสวงชัย มีแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ได้เดินทางมาพบกับ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เพื่อขอยื่นหนังสือไปถึง รมว.กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แสดงเจตนารมณ์ขอถ่ายโอนตามขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย นายสิริพงศ์ ได้รับฟังข้อเรียกร้องและความต้องการของกลุ่มพยาบาลทั้งหมดที่ต้องการโอนย้ายไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษในครั้งนี้

นายแสวงชัย มีแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แกนนำกลุ่มพยาบาล กล่าวว่า
ตาม มาตรา 250 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้ อปท.มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท. ทั้งนี้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (19) ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้ อบจ. มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันและบำบัดรักษาโรคติดต่อ รวมทั้งแผนการกระจายอำนาจการ ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจ
อปท. (ฉบับที่ 2) ให้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่ อปท.ที่มีความพร้อมนั้น

นายแสวงชัย มีแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แกนนำกลุ่มพยาบาล กล่าวต่อไปว่า พวกตน คณะเจ้าหน้าที่ผู้ขอช่วยราชการและถ่ายโอนฯทุกคน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ได้ศึกษารายละเอียดและเข้าใจในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ขอยืนยันในการใช้สิทธิขอถ่ายโอนฯ ตามที่เคยได้ยื่นความประสงค์มาก่อนแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายมีเจตนาเพียงต้องการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป ภายใต้การกำกับของอบจ.ศรีสะเกษ และหวังว่าท่านผู้บริหารทั้งหลายจะให้ความกรุณาดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ในการขอถ่ายโอนในครั้งนี้ทุกคนด้วย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า วันนี้เราก็รับฟังความเห็นของพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษที่มีความประสงค์จะถ่ายโอนไปยัง อปท.ซึ่งก็มีจำนวนไม่มากนักจำนวน 100 กว่าอัตรา ซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปหารือกับสาธารณสุขต่อไปว่าจะมีมาตรการยังไง ในเบื้องต้นก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพูดคุยกันว่าอาจจะมี ข้อจำกัดในเรื่องของการปฏิบัติงานเรื่องเกี่ยวกับระดับของการปฏิบัติงานและเรื่องของงบประมาณ แต่ว่าวันนี้ก็ได้รับฟังคำชี้แจงและได้รับฟังความเห็นข้อมูลต่างๆจากทางฝั่งพยาบาลก็เห็นว่าครบถ้วนดี ซึ่งตนจะได้นำไปหารือในระดับสาธารณสุขจังหวัดและในระดับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป//////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts