ผู้ว่าฯ น่าน ยืนยันไม่ปิดถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน สรุปเวทีหารือร่วมกัน ไม่ลดจำนวนวันถนนคนเดิน ไม่ลดจำนวนขันโตก และเปิดพื้นที่ใหม่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมาขายร่วมกัน

ผู้ว่าฯ น่าน ยืนยันไม่ปิดถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน สรุปเวทีหารือร่วมกัน ไม่ลดจำนวนวันถนนคนเดิ…

Read More

พช.น่าน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”  โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พช.น่าน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”  โครงการขยายผลการพัฒนาพื้น…

Read More

“พิพัฒน์” ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ เข้าถึงสิทธิประกันสังคม ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และ เวียดนาม ให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียม ในการทำงานต่างประเทศ

“พิพัฒน์” ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ เข้าถึงสิทธิประกันสังคม ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียน…

Read More

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พหุวัฒนธรรม (เปิดประตูสู่เขาแดง บุญเดือน ๖ ปี ๒) ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พหุวัฒนธรรม (เปิดประตูสู่เขาแดง บุญเดือน ๖ ปี ๒) ประจ…

Read More