พิษณุโลก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจฯ

พิษณุโลก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจฯ ในโอกาสเข้าทำการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565


กำหนดการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหารฯ ปีการศึกษา 2565 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมี พันเอก กฤตภาส โตจำเริญ ผู้อำนวยการ กองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะตรวจเยี่ยมรับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ หน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พันโท อัศวพงศ์ สิงห์รักษ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ให้การต้อนรับในการนี้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี การแสดงยุทธวิธีทางทหาร ,การจัดซุ้มแสดงบอร์ดการตรวจมาตรฐาน การปฏิบัติของหน่วยฝึกทั้ง 15 ด้าน,การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกสำหรับฝึกนักศึกษาวิชาทหาร,การจัดการแสดงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการแสดงยุทธวิธีทางทหาร โดยแบ่งการฝึกเป็นสถานีดังนี้


สถานีบุคคลท่ามือเปล่า,สถานียุทธวิธี,สถานีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ยังได้จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แบบ Active learning และยังเป็นเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย และยังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts