พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลกจัดนิทรรศการมหกรรมแห่งความสำเร็จ โครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ( โครงการ 3 ป.สู่พอเพียง)

พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลกจัดนิทรรศการมหกรรมแห่งความสำเร็จ โครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ( โครงการ 3 ป.สู่พอเพียง)


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการมหกรรมแห่งความสำเร็จ โครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ( โครงการ 3 ป.สู่พอเพียง) ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมเปิดนิทรรศการ


นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่อง ตามโครงการอำเภอนำร่อง
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ระดับกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม 18 อำเภอนำร่อง โดยนายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคีผู้นำศาสนา และภาคีสื่อมวลชน ได้เสนอโครงการ“ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง


เน้นเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนา “คน” เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และส่งเสริมการ เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น และมีความทุกข์ลดน้อยลงจนหมดไป ซึ่งได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน มีผลสําเร็จในการดำเนินกิจกรรมย่อย โดยปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล กิจกรรมชุมชนสวัสดิการสร้างงานสร้างรายได้ กิจกรรมธนาคารพันธุกรรมพืช กิจกรรมตลาดประชารัฐ กิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนพัฒนา และเปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน

ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts