รองนายก “จุรินทร์”ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่ด่านพรมแดนตากใบ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่ด่านพรมแดนตากใบ อีกทั้งได้เร่งรัดการแก้ปัญหาที่เป็นข้อเรียกร้องของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่

(21 พ.ย.65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่ด่านพรมแดนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานด่านชายแดน และการสะท้อนปัญหาในพื้นที่ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดร.นิเมธ พรหมพยัต ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับประเด็นปัญหาที่มีการนำเสนอในที่ประชุม และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานเพื่อแก้ปัญหาให้ทันที โดยมีข้อสรุป ดังนี้

กรณีด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก

1.เสนอให้ลดเงื่อนไขและขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่ม One Day Tripเฉพาะที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส โดยขอให้สามารถเดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องทำใบขนส่งพิเศษ เรื่องดังกล่าวมอบหมายให้
2.กรณีนำรถจากประเทศมาเลเซียเข้ามา ต้องเดินทางไปขอเอกสารเดินทางเข้าประเทศ ขอให้สามารถยื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก จากปัจจุบันที่ต้องไปขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในเรื่องดังกล่าวได้มีข้อสรุปในที่ประชุมผ่านการประสานงานกับกระทรวงคมนาคมแล้วว่าจะดำเนินการผ่านข้อสั่งการภายใน และจะให้ทำการยื่นขอเอกสารเดินทางเข้าประเทศได้ตามที่ร้องขอ

2.ขอให้ปรับเวลาการเปิด-ปิดด่านพรมแดน จากปัจจุบันเปิด-ปิด เวลา 07.00-19.00น. ขยายเป็นเวลา 05.00-21.00 น. เรื่องดังกล่าว ประเทศไทยได้อนุญาตให้เปิดด่านตามปกติตามเวลาดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากประเทศมาเลเซียยังไม่พร้อม อย่างไรก็ตามล่าสุดได้รับแจ้งว่าทางการมาเลเซียอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้เปิด-ปิดในเวลา 05.00-21.00 น.แล้วจึงต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ ทั้งนี้ ศอ.บต.จะเป้นผู้ประสานงานกับทางการมาเลเซีย

3.ขอให้เพิ่มช่องประทับตราหนังสือเดินทาง/หนังสือผ่านแดนให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกไทย-มาเลเซีย ในวันพฤหัสบดี ศุกร์และเสาร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสรับเรื่องและพร้อมดำเนินการให้ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

4.กรณีการเขียนใบ ตม.6 ขอให้สามารถรับเอกสารไปเขียนล่วงหน้า โดยไม่ต้องขอแบบรายครั้งเมื่อเดินทางเข้ามา เพราะทำให้เสียเวลามาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ เรื่องดังกล่าวตรวจคนเข้าเมืองรับไปดำเนินการแล้ว

กรณีด่านพรมแดนตากใบ

1.ขอให้เปิดจุดผ่อนปรน หรือ เปิดช่องทางให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา สามารถเดินทางเข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดตาบาที่เป็นตลาดการค้าชายแดนได้ เพราะปัจจุบันพบปัญหาเมื่อประทับตราหนังสือเดินทางแล้วก็จะออกไปจากพื้นที่เลย ทั้งที่ตลาดดังกล่าวอยู่ติดด่านพรมแดนตากใบ จึงเป็นการเสียโอกาสของผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ เรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องยึดตามระเบียบศุลกากรและความมั่นคงจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทางศอ.บต.ได้รับเรื่องไปติดตามประสานงานเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยจะหาทางออกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ควบคู่กับการปฏิบัติภายในกรอบของกฎหมาย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นมารับฟังสภาพปัญหาของพื้นที่ชายแดนและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งหลังเปิดประเทศพบว่ามีแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศดีขึ้น โดยด่านสุไหงโก-ลกซึ่งเป็น 1ใน 9 ด่านสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกกว่า 1,500 ล้านบาท ส่วนในปี 2565 ในระยะ 9 เดือนนี้ มีมูลค่าการส่งออก กว่า 1,230 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถือเป็น สัญญาณที่ดีของการค้าชายแดน ส่วนที่ด่านตากใบผลจากการปิดด่านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับปัจจุบันแพขนานยนต์ของ อบจ.ชำรุด และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและประกอบแพขนานยนต์ลำใหม่ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2566 ทำให้ตัวเลขการส่งออกหยุดชะงักไประยะหนึ่ง แต่ปัจจุบันเริ่มมีการส่งออกสินค้าไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามหากแพขนานยนต์ลำใหม่แล้วเสร็จก็คาดว่าตัวเลขการส่งออกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกมาก เพราะสินค้าหลายรายการ อาทิ กรงนก/สุ่มไก่ ตู้กดน้ำดื่ม หมอนและที่นอน รวมทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดมาเลเซีย

Related posts