โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 พร้อมด้วยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาข้าวไทยและสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสท้าน วรรณา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย และนายพงษ์ศักดิ์ โมรัษเฐียร ผู้จัดการสาขาสุโขทัย สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานแถลงข่าว ผ่านระบบ Zoom ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สุโขทัย และได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่มาเบิกเงินตามโครงการดังกล่าว สำหรับจังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1 – 6 รวม 51,613 ราย จำนวนเงิน 229,825,379.69 บาท และค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละ 1,000 บาท) จำนวน 65,214 ราย จำนวนเงิน 897,793,112.25 บาท

 

Related posts