ศอ.บต. จัดกิจกรรมระดมความเห็นผู้นำศาสนา นำร่อง ศาสนาพุทธ-คริสต์ เพื่อเสนอ กพต. ต่อยอดการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านศาสนา

ศอ.บต. จัดกิจกรรมระดมความเห็นผู้นำศาสนา นำร่อง ศาสนาพุทธ-คริสต์ เพื่อเสนอ กพต. ต่อยอดการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านศาสนา

 


วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมผู้นำศาสนาภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (ปภ.) พระสังฆาธิการ จำนวน 35 รูป และผู้นำศาสนาคริสต์ จำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ ศอ.บต. นำไปจัดทำแผนงานโครงการ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นี้


รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาในพื้นที่ทุกมิติ มีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม อัตลักษณ์และความเชื่อตามหลักการทางศาสนา โดย ศอ.บต. ได้มีการส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาให้กับเยาวชนในพื้นที่ สำหรับเด็กนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุน เรื่องอาหารกลางวันและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์ จำนวนทั้งสิ้น 34 แห่ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาดำเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นสะพานเชื่อมต่อการใช้ทรัพยากรภาครัฐร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสันติสุขด้วยหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา


กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการดำเนินการระดมความคิดเห็นของผู้นำศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม โดยในปี 2565 ได้มีการระดมความคิดเห็นและนำความเห็นที่สำคัญและเป็นความเห็นส่วนใหญ่ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้นำทุกศาสนาในพื้นที่ และเยาวชนในพื้นที่ในด้านความรู้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา อาชีพ ให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาฯ ในปีงบประมาณ 2566 ศอ.บต.จะมีการรวบรวมความเห็นที่สำคัญและเป็นความเห็นพ้องของทุกศาสนา เพื่อนำไปต่อยอดและเสนอต่อที่ประชุม กพต.ต่อไป

Related posts