จังหวัดสุโขทัย ! เข้าร่วม สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ @ อุบลราชธานี

จังหวัดสุโขทัย ! เข้าร่วม สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ @ อุบลราชธานี


วันที่ 25 -27 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน ผูว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคเอกชน ภายใต้ THEME สัมมนาฯ “Connect the dots : Enhancing Thailand Competitiveness “ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย ให้เศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็งและมั่นคงหลังการเปิดประเทศ


การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานหอการค้าจังหวัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและสื่อมวลชน โดยมีวาระกิจกรรม/สัมมนาสำคัญดังนี้
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
เวลา 16.00 -20.30 น. ผู้เข้าร่วมงานเดินทางเข้าร่วมงานสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับ
กล่าวต้อนรับโดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
กล่าววัตถุประสงค์ โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณ โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 


พิธีเปิดงาน โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 09.30 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดร่วมจัดสัมมนาฯ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
กล่าวต้อนรับในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
กล่าวต้อนรับในนามสถานที่จัดงานฯ โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


เวลา 10.05 – 10.30 น.
กล่าวสุนทรพจน์เปิดการสัมมนาฯ โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เวลา 10.30 – 11.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Enhancing Economic Performance for Thailand Competitiveness : ฟื้นเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เวลา 11.15 – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย สู่ธุรกิจ BCG และการนำแนวทาง ESG มาใช้เพื่อความยั่งยืน”


ภาคบ่าย ณ โรงแรมยูเพลส
เวลา 13.15 -13.30 น. นำเสนอ Happy Model กับ ทักทาย “TAGTHAi” โดย นายกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เวลา 13.30 – 14.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Enhancing Business Efficiency : โลกเปลี่ยน เราปรับ” โดย นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ Accenture ประเทศไทย


เวลา 14.15 – 15.40 น. เสวนา หัวข้อ “Enchancing Regional Economy : ปลุกภูมิภาค – ฟื้นเศรษฐกิจไทย” โดย ประธานภาค 5 ภาค ดำเนินการโดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เวลา 15.40 – 15.55 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Enchancing destination competitiveness toward winning the global MICE events “ : เปิดฉากทัศน์เศรษฐกิจภูมิภาคด้วยงานไมซ์ระดับโลก โดย นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน)


ภาคค่ำ เวลา 17.30 -17.45 น. VDO “Enchancing Trade Facilitation for Thailand Competitiveness : เปิดการค้าไทย มิติใหม่สู่สากล” โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 09.30 – 10.15 น. กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2565 โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย


เวลา 10.30 – 10.45 น. กล่าวรายงานผลและมอบสรุปผลการจัดสัมมนาฯ ต่อรองนายกรัฐมนตรี โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เวลา 10.45 – 11.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ร่วมแรง ร่วมใจ ยกระดับไทย สู่ความยั่งยืน” โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ในการนี้ จังหวัดสุโขทัยได้ขอความร่วมมือจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการช่วยสนับสนุนสั่งซื้อส้มเขียวหวานแม่สินสุโขทัย ที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาด(Peak)รุ่นที่ 1 จำนวนกว่า 120,000 ตัน โดยมีนางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมสัมมนาฯ ดังกล่าวด้วย

 

Related posts