🍀 เยี่ยมชมการฝึกภาคปฏิบัติ เพิ่มขีดความสามารถแก่ชุดคุ้มครองตำบล (สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน) ระดับ รอง/ผู้ช่วย หัวหน้าชุดในพื้นที่ จชต.

🍀 เยี่ยมชมการฝึกภาคปฏิบัติ เพิ่มขีดความสามารถแก่ชุดคุ้มครองตำบล (สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน) ระดับ รอง/ผู้ช่วย หัวหน้าชุดในพื้นที่ จชต.

🌾 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14.45 น. ณ ลานสนามหน้าโรงยิมกรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เยี่ยมชมการฝึกภาคปฎิบัติของชุดคุ้มครองตำบล (สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน) ที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับรอง/ผู้ช่วยหัวหน้า ชุดคุ้มครองตำบล (สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 164 นาย จากทั้ง 164 ชคต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งรัดจัดขึ้นเพื่อ ให้ ชคต. มีทักษะด้านภาวะผู้นำ สามารถที่นำหน่วยในการดูแลพื้นที่ และรับผิดชอบภารกิจเชิงรับซึ่งจะทดแทนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารได้ในอนาคต จัดการฝึกอบรมโดยกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ระยะเวลาการฝึกจำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

🍂 การฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับ รอง/ผู้ช่วยหัวหน้า ชุดคุ้มครองตำบล (สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน) จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำหน่วยให้กับ รอง/ผู้ช่วยหัวหน้า ชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยหลักสูตรการฝึกมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการ การข่าว กิจการพลเรือน และงานสำคัญอื่น ๆ การบริหารการจัดการหน่วยให้เป็นระบบ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย และการฝึกภาคปฏิบัติ เช่น การฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น การลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจ และการตรวจค้นบุคคล เป็นต้น โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำหน่วยให้กับ รอง/ผู้ช่วยหัวหน้า ชุดคุ้มครองตำบล ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมถึงภารกิจด้านต่าง ๆ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย เสริมสร้างความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถแก่ชุดคุ้มครองตำบลในทุกด้านรองรับในทุกภารกิจ

 

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

Related posts