วันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ แปลง CLM (แปลงนางสาวพรพิมล ทองเผือก) ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งการประกาศรับรองวันดินโลก

เป็นผลสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) เป็นประองค์แรกของโลก โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Related posts