🦋พช.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

⭐️พช.สุโขทัย ทำ (1)ต้องได้มากกว่า (1)💥

🦋พช.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

🌈วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก ปี 2565 และกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 วันดินโลก : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข (Great Food form Good Soil : Soil Nutrition Awareness Week) โดยมีนางทุงสะกรานต์ สุดธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
กล่าวรายงานฯ

📌ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานกิจกรรมวันดินโลก ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โมเดล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

❤️การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเทิดพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก โดยถือโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม ตามที่สหประชาชาติ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็น “วันดินโลก” ทั้งยังเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยมีการสาธิตกิจกรรมรักษ์ดิน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ – การบริหารจัดการขยะ


– การนำขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ มาทำเป็นปุ๋ยหมัก
– การนำใบไม้วัชพืช มาห่มดินคลุมดิน หรือมาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เลิกใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

🌈ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17 ประธานในพิธี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 17 จำนวน 5 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกและเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmitl
❤️สุขที่……..สุโขทัย❤️

Related posts