สร้างความตระหนักรู้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กับระยะเวลาการให้สินเชื่อ

สร้างความตระหนักรู้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กับระยะเวลาการให้สินเชื่อ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องปางอุบล อาคาร 3 ชั้น 1 โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่าง (จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.อุตรดิตถ์ และ จ.นครสวรรค์) ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป 2) ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 3) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 4) หน่วยงานของรัฐ 5) ผู้สนใจทั่วไป โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการอภิปรายหัวข้อต่างๆ ดังนี้


1) การอภิปรายเรื่อง “การแข่งขันทางการค้ากับปัญหาการดำเนินธุรกิจในภาคเหนือตอนล่าง”
โดย (1) นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า
(2) นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
(3) นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2) การอภิปรายเรื่อง ” การสร้างความเป็นธรรม ด้านสินเชื่อการค้า (Credit Term) ให้กับธุรกิจ SMEs
โดย (1) นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า
(2) นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานสภาหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
(3) นายเมธัส สุริวงษ์นา ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร ภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ดำเนินการอภิปราย
นางสาวปิยาพัชร์ ทับอินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs

Related posts