ศรีสะเกษ พ่อเมืองมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรอำเภอขุขันธ์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ศรีสะเกษ พ่อเมืองมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรอำเภอขุขันธ์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) โดยมีนายสัตวแพทย์นัทธโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์ นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุขันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ข้าราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลใจดี ร่วมในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ในครั้งนี้

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ให้มีโอกาสได้โค-กระบือไว้ใช้แรงงานป็นของตนเอง เพิ่มรายได้สู่ครอบครัวต่อไป


นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไป อำเภอขุขันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ในครั้งนี้ ตามพระราชดำริ เมื่อเดือนมีนาคม 2522 ด้วยพระองค์ได้ทรงทราบว่า มีราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ต้องเช่าโค-กระบือมาใช้แรงงานในราคาแพง เป็นจำนวนมาก และเมื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว แทบไม่เหลืออะไรเลย เพราะเงินที่ได้ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าโค-กระบือ เสียเกือบหมด จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานป็นของตนเอง

โดยการให้ยืมเพื่อการผลิตหรือวิธีการอื่น ในราคาถูกและพระองค์ทรงดำริว่า เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาส่วนใหญ่ ไม่มีกระบือเป็นของตนเอง ต้องเช่าผู้อื่นมา ถ้ามีโครงการธนาคารโคกระบือ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้ยืมเพื่อการผลิตหรือให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นของตนเอง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันนี้ อำเภอขุขันธ์ โดยนายอนุรักษ์ เพชรอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี จึงได้ทำการมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกรจำนวน 47 ราย เป็นโคจำนวน 16 ราย และกระบือ จำนวน 31 ราย และเกษตรกรที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และได้ส่งลูกสัตว์ตัวแรกคืนให้กับโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts