Kick Off “Big Cleaning Day” ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด

Kick Off “Big Cleaning Day” ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “Big Cleaning Day” ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม


ตามที่จังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นจังหวัดสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย “ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 2566 – 2570 “สุโขทัยเมืองน่าอยู่” และเป็นการลดปริมาณค่า PM 2.5 ในพื้นที่ด้วย จึงได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยทำความสะอาด ทั้งในสถานที่ทำงานและภูมิทัศน์รอบสถานที่ทำงานบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ให้ปราศจากสิ่งสกปรก เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Related posts