รอง ผอ.ศปพร.พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบความห่วงใยให้แก่พี่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว)

รอง ผอ.ศปพร.พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบความห่วงใยให้แก่พี่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว) ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ พันเอก อังคาร พร้อมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบความห่วงใย แก่พี่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว) ของจังหวัดปัตตานี เพื่อมารับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่าย ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่างๆ ในการนี้ พันเอก อังคาร พร้อมสุข และคณะ ได้มอบอินทผาลัม พร้อมเครื่องบริโภค มามอบให้แก่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดปัตตานี สำหรับไว้รับประทานในห้วงการถือศีลอด ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 เป็นการแสดงออกถึงความยินดี ความจริงใจ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอด และปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด อีกด้วย โดยมี พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 / หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 2 , นางสาวนุชรี แก้วพะวงค์ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอหนองจิก​ , นางปัทมา มะแซ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติบ้านห้วยน้ำเย็น (กลุ่มเสื้อเขียว) และสมาชิกร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น พันเอก อังคาร พร้อมสุข ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ สมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นางฮาสือนาต์ โดตินน์นาคิน อายุ 78 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรค ไต ความดัน เบาหวาน ณ บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
2. นางฮะ หะมะ อายุ 76 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรค ไต ความดัน เบาหวาน ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3. นางเจ๊ะมีเนาะ สาแม อายุ 61 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเก๊า ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


4. นางมูเนาะ สะแลแม อายุ 85 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรค ความดัน และเป็นผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยได้พูดคุยสอบถามอาการ สภาพความเป็นอยู่ พร้อมมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ เข้าสนับสนุนส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ซึ่งต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงได้ลงพื้นที่ ไปมอบความห่วงใย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบอินทผาลัม เพื่อไว้รับประทานในห้วงการถือศีลอด ของเดือนรอมฎอน ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Related posts