พิธีรับคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร”

พิธีรับคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร”


ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ “พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.”,รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เมตตามอบคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น.
และ ขอกราบถวายมุทิตาจิตอาจารย์ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี ป.ธ๗,พธ.ม.(พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ)

โดยที่มหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า พระเดชพระคุณประกอบหิตานุหิตประโยชน์เป็นเอนกประการ อนุเคราะห์ทุนการศึกษาพระสงฆ์และสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอแต่งท่านเป็น “ที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอกราบมุทิตาแสดงความยินดีและขอกราบขอบพระคุณที่เมตตาเดินทางมาถวายกัปปิยภัณฑ์ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา ด้วยความเคารพยิ่ง มา ณ ที่นี้ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts