พาณิชย์สุโขทัย ! ให้กำลังใจผู้ประกอบการภาคเหนือ เพิ่มช่องทางการค้า By e-Commerce

พาณิชย์สุโขทัย ! ให้กำลังใจผู้ประกอบการภาคเหนือ เพิ่มช่องทางการค้า By e-Commerce


วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ โดยนำ e-Commerce มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มช่องทางการค้าการตลาดสมัยใหม่ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้


เวลา 09.00 – 10.30 น. WORKSHOP : Content Calendar สร้าง Content Calendar ปฏิทินตารางโพสต์ Content ในแต่ละเดือน โดยผศ.เรืออากาศตรี ดร.พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ, ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี, อาจารย์เทวา ชุ่มมี เวลา 10.45 – 12.00 น. บรรยายเรื่องภาพรวมของสื่อวิดีโอเพื่อการตลาดในโลกออนไลน์แนวคิดในการสร้างสื่อวิดีโอเพื่อการตลาดในโลกออนไลน์การเตรียมความพร้อมก่อนผลิตวิดีโอเพื่อการตลาดในโลกออนไลน์การทำ Storyboard โดยอาจารย์เทวา ชุ่มมี


และเวลา 13.00 – 17.00 น. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเจรจาธุรกิจออนไลน์ (ดำเนินการตามตารางจับคู่ธุรกิจ) โดยอาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ โดยได้มีการอบรมฯ ครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 102 ราย จากผู้ประกอบการภาคเหนือ 17 จังหวัด โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า(Business Matching) ด้วย ซึ่งมียอดเจรจาการค้า ล่าสุด ประมาณ 5 ล้านบาท

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวปฏิสัมพันธ์และให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 60 ราย (ที่ได้รับการคัดเลือกฯ) ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ณ เฟื่องฟ้าโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Related posts