พาณิชย์สุโขทัย ! ร่วมพิธีเปิดโครงการยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พาณิชย์สุโขทัย ! ร่วมพิธีเปิดโครงการยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

เพื่อจัดแสดงผลงานจากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่คณาจารย์/นักศึกษาได้นำองค์ความรู้มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ของผลการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ผู้ดำเนินโครงการจะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ พร้อมนำท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย จำนวน 14 ชุมชน


ในการนี้ นายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมบูธชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ด้วย

Related posts