พิษณุโลก พลตรีเจษฎา เงินกอบทอง เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10

พิษณุโลก พลตรีเจษฎา เงินกอบทอง เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10

พลตรีเจษฎา เงินกอบทอง เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ ต้อนรับด้วยมื้อเช้าที่หลากหลาย รับรองคณะหัวหน้าส่วนราชการพร้อมดนตรีสด โดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวทักทายและแจ้งข่าวสารของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ อันดับที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566

และ รางวัลที่ 2 การบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ กาแฟยามเช้าจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฯได้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานบูรณาการความร่วมมือ ตามแนวทางของ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่มอบไว้ “รู้อะไรไม่สู้ รู้จักกัน” สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพมี 3 หน่วยงาน คือ กองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 6 และกองบิน46 กำหนดจัดวันที่ 14 กันยายน 2566
ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts