พิษณุโลก NU Scipark ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ ชี้เพื่อประโยชน์ ควรปกป้องสิทธิ์ในผลงาน

พิษณุโลก NU Scipark ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ ชี้เพื่อประโยชน์ ควรปกป้องสิทธิ์ในผลงาน


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Scipark) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์ที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ

เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญารัตน์ ประทุมศิริ หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวิทยากร ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts