รองชนธัญฯ เผย ศอ.บต พร้อมส่งเสริม หัองเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จชต.

รองชนธัญฯ เผย ศอ.บต พร้อมส่งเสริม หัองเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จชต. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพ ระบุเตรียมปั้นเยาวชนชายแดนใต้ให้เป็นนักคิด นักวิจัยและนักประดิษฐ์ระดับประเทศ

 

วันนี้ (5 กันยายน 2566) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือ Science Mathematics Program หรือ SMP ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาภาคเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่อ โครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ที่เน้นอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่จะรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไป

จากนั้นรองเลขาธิการ ศอ.บต. ไปยังห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อชมการสาธิตผลงานของนักเรียนที่ประดิษฐ์คิดค้นงานวิจัยและได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ทางโรงเรียนแห่งนี้ได้เปิดหลักสูตรพิเศษ SMP ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ชมสิ่งประดิษฐ์ อาทิ โครงงานด้านจุลชีววิทยา, โครงงานพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียน ปีที่ 5, โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม สาขาชีวภาพ และผลงานอีกมากมายที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้ชมการเรียนการสอน และศึกษาหลักสูตรต่างๆที่ทางโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างไรบ้าง มีแนวทางส่งเสริมนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร รวมถึงมาตรฐานห้องวิทยาศาสตร์ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อจะร่วมออกแบบกรอบหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ให้ดีมากกว่าเดิม


ในการนี้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอชื่นชมนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานแห่งนี้มาก น้องๆทุกคนทุ่มเททั้งกายและใจในการศึกษาเล่าเรียน จนหลายคนได้รับรางวัลระดับประเทศ ถือเป็นเยาวชนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถให้เยาวชนหลายๆคนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ และโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ยังเป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์ที่ทาง ศอ.บต. ตามหา และการมาเยี่ยมชมห้องวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการเสริมความรู้ในอนาคตที่ทาง ศอ.บต. ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้ดีมากกว่าเดิม โดยจะร่วมกันออกแบบกรอบการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ และ ศอ.บต. เพราะเชื่อว่า วิทยาศาสตร์ ควรปลูกฝังให้ความรู้ตั้งแต่เยาววัย เพื่อให้เข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และในอนาคตอยากให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการเรียนศาสนา เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ในทุกด้าน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปอีกด้วย

ด้าน นายกามาล อับดุลวาฮับ ผู้อำนวยการ รร. มูลนิธิอาซิซสถาน กล่าวว่า เราพัฒนาหลักสูตรพิเศษ SMP ให้กับนักเรียนอิสลามศึกษามาปรับกับรายวิชาวิทย์-คณิต ให้สอดคล้องกัน ซึ่งปีที่ผ่านมา ได้อัพเดทเป็น smart.smp. เป็นการนำระบบ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเสริมเข้ามาคือ Google.education เพื่อให้เด็ก ๆ รุ่นต่อไปต้องใช้โดยตรง และระบบ Network ก็ยังให้ครูผู้สอนได้ใช้ในทุกด้านไม่จำกัด และผลสัมฤทธิ์ที่ได้นั้น รุ่นแรกเป็นที่น่าพอใจอย่างมากถือเป็นก้าวกระโดด และมีนักเรียนที่สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้ ถือว่าบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล โดย ศอ.บต. จะมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตอยากเห็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ให้มีคุณภาพด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต

Related posts