ผู้แทนหน่วยงานรัฐ-เอกชน-ผู้ประกอบการ ถก มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. หนุนธุรกิจให้เติบโต สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่คนในพื้นที่

ผู้แทนหน่วยงานรัฐ-เอกชน-ผู้ประกอบการ ถก มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. หนุนธุรกิจให้เติบโต สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่คนในพื้นที่
วันนี้ (10 ก.ย. 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น เสนอและทบทวนมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เศรฐกิจ จชต. โดยมี นาย ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานและร่วมพบปะผู้เข้าร่วมประชุม
นานชนธัญ  แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต กล่าวว่า  การจัดการประชุมในครั้งนี้ ศอ.บต. เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในการทบทวนมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. เพื่อจัดทำข้อมูลการขยายระยะเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม มาตรการด้านการเงิน  การประกันภัย และการสำรวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับมาตรการ สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. เพื่อรับข้อเสนอและข้อปรับปรุงมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ส่งไปยังสํานักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เพื่อปรับปรุงมาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่รองรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ จชต.
รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่พิเศษที่ได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดเหตุความรุนแรงด้วยเศรษฐกิจปากท้อง ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ทั้งนี้สถานการณ์ความไม่สงบ จชต. ในวันนี้ กับ 20 ปีที่แล้ว มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงจัดการประชุมทบทวนมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. โดยสมัยก่อนมาตรการพิเศษสำหรับผู้ลงทุนในพื้นที่ รัฐช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ประชาชนและผู้ประกอบการย้ายถิ่นฐาน มาตรการจึงจัดทำเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงอยู่ในพื้นที่ได้ เพื่อพัฒนาและเติบโตของธุรกิจในพื้นที่ ในเมื่อวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป สํานักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จึงหารือ ศอ.บต. ในการวางแนวทางส่งเสริมให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เติบโตขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่

Related posts