จ.สุโขทัย จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566

จ.สุโขทัย จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 09.45 น.ที่ ห้องประชุมภูมิสุโขทะเลหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษที่มีฐานะยากจน ในจังหวัด เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา ในมูลนิธิคุณพุ่มโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงพระเมตตาประทานทุน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 131 ทุน

ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียน ก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรง ตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ โดยในวันนี้เป็นการมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มทุนละ 5,000 บาท จำนวน 131 ทุน รวม 655,000 บาท เพื่อให้ผู้ปกครองนำทุนการศึกษาที่ได้รับมอบในครั้งนี้ นำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

Related posts