สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี2566

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี2566

วันนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่แหล่งน้ำคลองสาขาแม่น้ำยม บริเวณวัดน้ำเรื่อง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีนายสมรรถชัย ทองคำชุม ประมงจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และรู้จักใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้ค่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ กล่าวต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมในพิธี โดยในปีนี้จังหวัดสุโขทัยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย ประกอบด้วยปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว และปลาสวาย จำนวน 97 ตัวรวมทั้งสิ้น 200,097 ตัว

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐนมตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรมประมงทุกจังหวัด ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย และได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปีด้วย

Related posts