ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย

 


วันนี้ (19 ธันวาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอของ ก.ธ.จ.สุโขทัย , การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการแบ่งเบาภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. ในการนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย คณะที่ปรึกษา ก.ธ.จ.จังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


โดยในช่วงบ่าย ประธาน ก.ธ.จ.สุโขทัย ได้กำหนดลงพื้นที่ร่วมกับ ก.ธ.จ.สุโขทัย เพื่อสอดส่องผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 กับทางหลวงหมายเลข 1272 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และโครงการปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทั้งนี้ ก.ธ.จ.จังหวัดสุโขทัย มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสุโขทัย ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

Related posts