💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1) นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน OTOP City 2023 ยอดจำหน่าย วันที่ 4 ทะลุ (1)(2) ล้านบาท 💰💰

💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1) นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน OTOP City 2023 ยอดจำหน่าย วันที่ 4 ทะลุ (1)(2) ล้านบาท 💰💰

 

📌 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุโขทัย จำนวน 35 กลุ่ม/รายที่เข้าร่วมงาน OTOP City โดยในวันนี้ นายธนันท์รัฐ ธนเสฎฐการย์ ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ได้เยี่ยมชมและให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สร้อยทองคำ ร้านต่อเงินต่อทอง ในโซนศิลปิน OTOP 📌

💸 ยอดจำหน่ายประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีดังนี้ 💢
1. ประเภทอาหาร จำนวน 5 กลุ่ม/ราย จำนวน 83,100 บาท
2. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 2,147,500 บาท
3. ประเภทของใช้ฯ จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 153,800 บาท
4. ประเภทชวนชิม จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 260,000 บาท
📌📌รวมยอดจำหน่ายประจำวัน 2,644,400 บาท 📌📌
✅️ ยอดจำหน่ายสะสม 12,621,663 บาท

💰💰 ผู้ประกอบการยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก 💰💰
1. บ้านทองสมสมัย ยอดจำหน่าย 695,000 บาท
2. ร้านทองอรอนงค์ ยอดจำหน่าย 624,000 บาท
3. ร้านขวัญเงิน ยอดจำหน่าย 300,000 บาท
4. ร้านทองนันทนา ยอดจำหน่าย 197,000 บาท
5. ร้านสุเทพสังคโลก ยอดจำหน่าย 135,000 บาท


📷 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ภาพ/ข่าว
#TeamComeTrue
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOPสุโขทัย
#OTOPCity2023
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Related posts